Có 1 kết quả:

zhì lì cè yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) intelligence trial
(2) IQ test