Có 1 kết quả:

zhì shāng

1/1

zhì shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

IQ (intelligence quotient)