Có 1 kết quả:

zhì náng tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) think tank
(2) brain trust