Có 1 kết quả:

zhì duō xīng

1/1

zhì duō xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resourceful person
(2) mastermind