Có 1 kết quả:

Zhì yì Shān

1/1

Zhì yì Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jirisan or Mount Chiri, mountain in the south of South Korea