Có 1 kết quả:

zhì zhū zài wò

1/1

zhì zhū zài wò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to hold the pearl of wisdom (idiom)
(2) fig. to be endowed with extraordinary intelligence