Có 1 kết quả:

Zhì shén xīng

1/1

Zhì shén xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pallas, an asteroid, discovered in 1802 by H.W. Olbers