Có 1 kết quả:

zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. a wise person reflecting a thousand times can still make a mistake (idiom); fig. nobody is infallible