Có 1 kết quả:

zhì néng shǒu jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

smartphone