Có 1 kết quả:

zhì néng shè jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

intelligent design (religion)