Có 1 kết quả:

huī yìng

1/1

huī yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 輝映|辉映[hui1 ying4]