Có 1 kết quả:

shǔ wēn

1/1

shǔ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

summer-warm disease (TCM)