Có 1 kết quả:

nuǎn qì

1/1

nuǎn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) central heating
(2) heater
(3) warm air

Một số bài thơ có sử dụng