Có 1 kết quả:

nuǎn lú

1/1

nuǎn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) space heater
(2) radiator