Có 1 kết quả:

àn jǐng

1/1

àn jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blind shaft
(2) winze

Một số bài thơ có sử dụng