Có 1 kết quả:

àn liàn ㄚㄋˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be secretly in love with