Có 1 kết quả:

àn xīng yún

1/1

àn xīng yún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind)
(2) absorption nebula