Có 1 kết quả:

àn duàn

1/1

àn duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sealed pot calcination (TCM)