Có 1 kết quả:

àn lǜ bèi lú cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese cormorant (Phalacrocorax capillatus)