Có 1 kết quả:

àn sòng qiū bō

1/1

àn sòng qiū bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cast flirtatious glances at sb (idiom)