Có 1 kết quả:

àn shì yìng

1/1

àn shì yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dark adaptation