Có 1 kết quả:

àn xiāng shū yǐng

1/1

àn xiāng shū yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(poetic depiction of plum blossom)