Có 1 kết quả:

chàng wàng

1/1

chàng wàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing
(2) brisk (sales, trading)