Có 1 kết quả:

chàng dá

1/1

chàng dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) free-flowing
(2) smooth