Có 1 kết quả:

chàng xiāo shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) best-seller
(2) best-selling book
(3) blockbuster