Có 1 kết quả:

zàn qiě

1/1

zàn qiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for now
(2) for the time being
(3) temporarily