Có 1 kết quả:

zàn dìng

1/1

zàn dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) temporary arrangement
(2) provisional
(3) tentative