Có 1 kết quả:

bào jūn

1/1

bào jūn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạo chúa, kẻ chuyên quyền

Từ điển Trung-Anh

(1) tyrant
(2) despot