Có 1 kết quả:

bào shài

1/1

bào shài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of the sun) to scorch
(2) to expose to a scorching sun