Có 1 kết quả:

bào tiǎn tiān wù

1/1

bào tiǎn tiān wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waste natural resources recklessly
(2) not to know how to use things sparingly

Một số bài thơ có sử dụng