Có 1 kết quả:

bào rè

1/1

bào rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trend
(2) to get popular quickly
(3) a sudden heat wave (weather)