Có 1 kết quả:

bào lù wú yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to lay bare
(2) to come to light