Có 1 kết quả:

bào guāng biǎo

1/1

bào guāng biǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light meter
(2) exposure meter