Có 1 kết quả:

pù shài

1/1

pù shài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to expose to strong sunlight