Có 1 kết quả:

shài tú

1/1

shài tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blueprint
(2) to make a blueprint