Có 1 kết quả:

shài bān

1/1

shài bān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sunburn spots (on skin)