Có 1 kết quả:

shài yī shéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

clothesline