Có 1 kết quả:

shài yī shéng zi ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clothes line