Có 1 kết quả:

qū yì féng yíng

1/1

qū yì féng yíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bow down to everything sb says or does
(2) to act submissively in order to ingratiate oneself