Có 1 kết quả:

qū bǐng

1/1

qū bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crank handle