Có 1 kết quả:

qū lǜ xiàng liàng

1/1

qū lǜ xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

curvature vector