Có 1 kết quả:

qū gōng ér zhěn

1/1

qū gōng ér zhěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to use one's bent arm as a pillow (idiom)
(2) fig. content with simple things