Có 1 kết quả:

qǔ gāo hè guǎ

1/1

qǔ gāo hè guǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) difficult songs find few singers (idiom)
(2) highbrow