Có 1 kết quả:

yè guāng dàn

1/1

yè guāng dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tracer ammunition
(2) tracer