Có 1 kết quả:

gēng dài

1/1

gēng dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) substitution
(2) replacing former general
(3) change of leader