Có 1 kết quả:

gēng dòng

1/1

gēng dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to change
(2) to replace
(3) to alter