Có 1 kết quả:

gēng bó

1/1

gēng bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) to update one's blog