Có 1 kết quả:

gèng huài

1/1

gèng huài

giản thể

Từ điển phổ thông

tồi tệ hơn, càng tồi