Có 1 kết quả:

gèng huài ㄍㄥˋ ㄏㄨㄞˋ

1/1

Từ điển phổ thông

tồi tệ hơn, càng tồi