Có 1 kết quả:

gēng fū

1/1

gēng fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

night watchman (in former times)